Kiểm Toán

Dịch vụ đảm bảo là một dịch vụ chuyên nghiệp độc lập nhằm cải thiện chất lượng thông tin cho người đưa ra quyết định. Những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định kinh doanh luôn tìm kiếm các dịch vụ đảm bảo nhằm nâng cao độ tin cậy và sự chính xác của các thông tin họ sử dụng làm cơ sở cho các quyết định của mình.

Dịch vụ đảm bảo đóng vai trò thiết yếu vì nhà cung cấp loại dịch vụ này luôn độc lập và không thiên vị về bất kỳ một thông tin nào.

Dịch vụ đảm bảo bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một dạng của dịch vụ đảm bảo, trong đó kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của mình về các thông tin tài chính được thể hiện trong báo cáo tài chính để xác định xem chúng có chứa các sai sót trọng yếu hay không và có tuân thủ các quy tắc kế toán hay không. Báo cáo tài chính của khách hàng thể hiện rất nhiều thông tin tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy, những người có nhu cầu sử dụng Báo cáo tài chính để làm cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh thường tìm tới báo cáo kiểm toán như là một giải pháp và một chỉ số của độ tin cậy. Họ tin tưởng vào báo cáo của kiểm toán viên vì họ tin vào sự độc lập và kiến thức của kiểm toán viên trong việc đánh giá các vấn đề tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính.

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá về tính kinh tế, tính hữu hiệu và hiệu quả của một bố phận hoặc toàn bộ phận được kiểm toán. Cuối cuộc kiểm toán, kiểm toán viên sẽ đưa ra những ý kiến để làm cơ sở cải tiến hoạt động của doanh nghiệp. Trong kiểm toán hoạt động, chúng tôi sẽ không hạn chế việc kiểm tra công tác kế toán của doanh nghiệp, bao gồm đánh giá quá trình kiếm soát hàng tồn kho, quá trình mua bán, marketing, bảng lương, và bất kỳ một lĩnh vực nào khác thuộc chuyên môn của chúng tôi.

Kiểm toán tuân thủ

Mục đích của kiểm toán tuân thủ là đánh giá xem doanh nghiệp được kiểm toán có tuân thủ các quy trình, luật lệ hay quy định mà doanh nghiệp phải chấp hành hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể bao gồm việc đánh giá việc tuân thủ các quy trình kế toán được quy định của nhân viên kế toán, kiểm tra mức lương của doanh nghiệp có phù hợp với quy định về mức lương tối thiểu hay không, và kiểm tra các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng và các nhà lãnh đạo khác để khẳng định sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá xem yêu cầu của ngân hàng về vay nợ có được đáp ứng hay không.

Ban lãnh đạo, chứ không phải người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp là những đối tượng đầu tiên quan tâm tới mức độ tuân thủ các quy định và pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, cuộc kiểm toán này phải được tiến hành bởi chính những kiểm toán viên mà ban lãnh đạo trực tiếp chỉ định.

Thẩm định Due Diligence

Dịch vụ thẩm định Due Diligence tập trung vào việc đánh giá lại tài sản và công nợ của doanh nghiệp phục vụ cho việc sát nhập và mua lại (M&A). Dịch vụ này được tiến hành dựa trên quy trình  đã được thỏa thuận giữa khách hàng và công ty chúng tôi.

Kiểm toán giá vốn công trình xây dựng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mỗi công ty đều phải chỉ định những kiểm toán viên có năng lực để tiến hành kiểm toán giá vốn xây lắp và nộp cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định. Và chúng tôi chính là sự lựa chọn thông minh nếu Quý công ty có nhu cầu về cuộc kiểm toán này.Watch Dragon ball super